LOSSE LESSENmat-les

€ 12,50          


reformer-les

€ 20


barre-les

€ 12,50


privé les

€ 55

10-RITTENKAARTENgebaseerd op één keer per week:10 mat- of barre-lessen

€ 114

12 weken geldig           

10 reformerlessen

€ 186

12 weken geldig

gebaseerd op twee lessen per week10 mat- of barre-lessen

€ 104

7 weken geldig

5 mat- of barre- lessen plus 5 reformer lessen

€ 140

7 weken geldig
OVERIGE TARIEVEN5 privé lessen

€ 250

3 maanden geldig

10 duet-lessen

€ 250

4 maanden geldig